Renditingimused

Tellimistingimused

 1. OÜ Megamöll (edaspidi Pakkuja) esindaja poolt koostatud kirjalik hinnapakkumine (edaspidi Pakkumus), mis sisaldab teenuse (edaspidi Tellimus) kirjeldust, hinda ja vajadusel kehtivusaega, kehtib ühtse tervikuna ning on kliendi esindajale (edaspidi Tellijale) tellimuse vormistamise ja selle kinnitamise aluseks.
 1. Tellija kinnitab omapoolse Tellimuse kirjalikult Pakkuja esindaja poolt teatatud tähtajaks enne ürituse toimumist. Kinnitades Tellimuse, nõustub Tellija tellimistingimustega, maksetingimustega, inventari renditingimustega ja tekstiilide/kostüümide laenutustingimustega, mis on kirjas kodulehel www.peotelk.ee.
 1. Juhul kui tellija tühistab juba kinnitatud Tellimuse hiljem kui 5 (viis) päeva enne Tellimuse täitmise kuupäeva on Pakkujal õigus esitada Tellijale arve 50% Tellimuse kogumaksumusest.
 1. Pakkuja menetleb kõiki tellimusi vastavalt nende laekumise järjekorrale. Juhul, kui samaks kuupäevaks on mitu tellimust, on Pakkujal õigus eelistada Tellijat, kes on nõus oma tellimuse koheselt kinnitama.
 1. Vahendatavate teenuste puhul järgib Pakkuja teenuse pakkuja poolt kehtestatud tingimusi sh. erinevaid maksetingimusi ja tähtaegu, millest Pakkuja esindaja teavitab Tellijat kirjalikult. 
 1. Tellijal on kohustus hüvitada lõhutud ja kaotatud inventari maksumus vastavalt Pakkuja poolsele kehtivale hinnakirjale, juhul kui vara hävinemise või kadumise on põhjustanud Tellija või temaga seotud isiku tegevus. Inventari väärtus on märgitud inventari üleandmise-vastuvõtmise aktis.
 1. Kõik Pakkujale suunatud pretensioonid esitab Tellija kirjalikult 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast Tellimuse täitmist, välja arvatud renditava mööbli ja laenutatavate tekstiilide/kostüümide korral, mil pretensioonidest tuleb Tellijal teada anda sama päeva jooksul kui need saadi. Hilisemaid pretensioone ei ole Pakkuja kohustatud menetlema.

Maksetingimused

 1. Kinnitatud Pakkumuse alusel esitab Pakkuja Tellijale ettemaksuarve. Eraisikust Tellija puhul jätab Pakkuja endale õiguse esitada ettemaksuarve kuni 100% ulatuses tellimuse kogusummast.
 1. Ettemaksu mittelaekumisel ettenähtud ajaks jätab Pakkuja endale õiguse loobuda Tellimuse täitmisest.
 1. Pärast Tellimuse täitmist esitab Pakkuja Tellijale arve, mille lõppsummast on maha arvestatud Tellija poolt eelnevalt tasutud ja Pakkuja arveldusarvele laekunud ettemaksu summa.

Inventari renditingimused

 1. Rendiperioodiks loetakse ajavahemikku Pakkuja poolt renditava mööbli, telkide, tehnika ja muude peotarvikute (edaspidi inventar) väljastamis- ja tagastamispäeva vahel. Väljastamise ja tagastamise päev loetakse rendiaja sisse. Rendipäev kestab kella 10.00-ni hommikul.
 1. Inventar antakse Tellijale üle kokkulepitud ajal, kohas ja mahus.
 1. Kõik pretensioonid laenutatava mööbli suhtes tuleb Tellijal esitada sama päeva jooksul, kui mööbel saadi, muu inventari korral hiljemalt kolme päeva jooksul.
 1. Tellijal ei ole õigust inventari ise parandada ega remontida. Juhul, kui Tellija poolt osundatud puudus või rike tuleneb Tellija süüst või Tellija poolt inventari mittesihipärasest kasutamisest või kui inventar on lõhutud, rikutud, kaotsi läinud, kuulub inventar Tellija poolt hüvitamisele vastavalt Pakkuja poolt kehtestatud hinnakirjale. Inventari väärtus on märgitud inventari üleandmise-vastuvõtmise aktis.
 1. Tellija kohustub kasutama laenutatavat inventari sihipäraselt.
 1. Inventari loetelu, seisukord, ööpäeva rendihind ja väärtus fikseeritakse nende üleandmisel  inventari üleandmise-vastuvõtmise aktis.
 1. Tellija kannab täielikku vastutust inventari säilimise eest alates Pakkuja esindaja poolt otsese valduse üleminekust kuni inventari tagastamiseni Pakkuja esindajale (kogu Rendiperioodi vältel). 

Tekstiilide ja kostüümide laenutustingimused

 1. Laenutusperioodiks loetakse ajavahemikku laenutatavate tekstiilide/kostüümide väljastamis- ja tagastamispäeva vahel. Väljastamise ja tagastamise päev loetakse laenutamisaja sisse. Laenutamispäev kestab kella 10.00-ni hommikul.
 1. Tekstiilid/kostüümid antakse Tellijale üle kokkulepitud ajal, kohas ja mahus.
 1. Tekstiilid/kostüümid antakse Tellijake üle puhtalt/triigitult.
 1. Tekstiile/kostüüme ei pea tagastama puhtana. Pesuteenus on arvestatud laenutuse hinna sisse. Tekstiilid/kostüümid tuleb tagastada samas pakendis, milles nad Tellijale väljastatakse.
 1. Kõik pretensioonid laenutatavate tekstiilide suhtes tuleb Tellijal esitada sama päeva jooksul, kui tekstiilid/kostüümid saadi.
 1. Tellija kohustub tagastama täpselt samad tekstiilid/kostüümid, samas koguses, vastavalt inventarilehele. Tekstiilide/kostüümide tagastamisel puudu jäänud või vahetusse läinud tekstiilid/kostüümid on Tellijal võimalik tagantjärele tagastada või vahetada kolme tööpäeva jooksul.
 1. Vahetusse läinud või rikutud tekstiilid/kostüümid kuuluvad Tellija poolt hüvitamisele vastavalt Pakkuja poolt kehtestatud hinnakirjale. Tekstiili/kostüümi väärtus on märgitud inventari üleandmise-vastuvõtmise aktis.
 1. Tellijal ei ole õigust tekstiile/kostüüme ise parandada. Juhul, kui Tellija poolt osundatud puudus tuleneb Tellija süüst, või Tellija poolt tekstiilide/kostüümide mittesihipärasest kasutamisest, kuuluvad tekstiilid/kostüümid Tellija poolt hüvitamisele vastavalt Pakkuja poolt kehtestatud hinnakirjale.
 1. Tekstiilide/kostüümide loetelu, seisukord, ööpäeva rendihind ja väärtus fikseeritakse nende üleandmisel inventari üleandmise-vastuvõtmise aktis.
 1. Tellija kannab täielikku vastutust tekstiilide/kostüümide säilimise eest alates Pakkuja esindaja poolt otsese valduse üleminekust kuni tekstiilide/kostüümide tagastamiseni Pakkuja esindajale (kogu laenutuseperioodi vältel).

Peotelkide paigaldus- ja kasutustingimused

 1. Tegutsege peotelgi püstitamisel ja maha võtmisel ettevaatlikult, et telki mehhaaniliselt mitte kahjustada.
 1. Peotelgi paigaldamise käigus ärge kasutage jõudu, et mitte deformeerida raami konstruktsiooni ja mitte kahjustada mehaaniliselt telgi katusekatet ja külgseinu.
 1. Äärmuslikes ilmastikutingimustes (tormi ajal – tuule kiirus 17-20 m/s; tugev rahe, lumetorm, jne), tuleb telk võimalusel kliendil endal maha võtta.
 1. Väga tugeva tuule ajal (14-17 m/s), soovitame telgil külgseinad ja katusekatte maha võtta, et kaitsta telgi konstruktsiooni deformeerumise eest ning katusekatet ja külgseinu kahjustuste eest. Kui telk on püstitatud avamaale, soovitame isegi tugeva tuule (11-14 m/s) ajal külgseinad ja katusekatte maha võtta. Kui see pole võimalik, tuleb telk täiendavalt kinnitada, et vältida tuule kahjulikku toimet telgi konstruktsioonile ja selle kattematerjalile.
 1. Paigaldage peotelk ainult selleks sobivasse kohta, et mitte kahjustada maa-aluseid kanalisatsioonisüsteeme, elektrisüsteeme, gaasisüsteeme!
 1. Kaitske telki lahtise tule ja soojuselementide eest.

Vajuta siia, et laadida alla Renditingimuste PDF